Βοήθημα Τοκετού

Δικαιούχοι

Το βοήθημα τοκετού πληρώνεται στη μητέρα, είτε είναι η ίδια ασφαλισμένη είτε ο σύζυγος της, ανεξάρτητα από κατηγορία ασφάλισης (μισθωτοί, αυτοτελώς εργαζόμενοι, προαιρετικά ασφαλισμένοι).

Προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις για την πληρωμή του βοηθήματος τοκετού είναι:

• να έγινε ο τοκετός. Το βοήθημα τοκετού πληρώνεται για τη γέννηση ζωντανού παιδιού, ή παιδιού που γεννιέται νεκρό ύστερα από εγκυμοσύνη 28 τουλάχιστον εβδομάδων,

• να έχουν περάσει 26 τουλάχιστον εβδομάδες από την ημέρα ασφάλισης της αιτήτριας ή του συζύγου της, μέχρι την ημέρα του τοκετού, και στην περίοδο αυτή η αιτήτρια ή ο σύζυγος της να έχει πληρώσει εισφορές πάνω σε αποδοχές που στο σύνολο τους να μην είναι λιγότερες από 26 φορές το εβδομαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών, και

• να έχει η αιτήτρια ή ο σύζυγος της πληρωμένες(1) ή πιστωμένες ασφαλιστέες αποδοχές(2), μέσα στο προηγούμενο έτος εισφορών(3) που στο σύνολο τους να μην είναι λιγότερες από 20 φορές το εβδομαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.

Το ποσό του βοηθήματος

Το ποσό του βοηθήματος τοκετού καταβάλλεται υπό μορφή εφάπαξ ποσού και αναθεωρείται κάθε Ιανουάριο.

Διαβήματα αιτήτριας

Για να πληρωθεί το βοήθημα τοκετού, η μητέρα πρέπει να υποβάλει αίτηση σε ειδικό έντυπο που μπορεί να εξασφαλίσει από οποιοδήποτε Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή μέσω του διαδικτύου. Η αίτηση πρέπει να παραδοθεί σε ένα από τα Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και να συνοδεύεται από πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού, και στην περίπτωση που η αιτήτρια υποβάλλει την αίτηση με βάση την ασφάλιση του συζύγου της, από πιστοποιητικό γάμου.

Προθεσμία για υποβολή της αίτησης

Η αίτηση για βοήθημα τοκετού πρέπει να υποβληθεί μέσα σε δώδεκα μήνες από την ημέρα του τοκετού. Αν η αίτηση υποβληθεί μετά τους δώδεκα μήνες, το βοήθημα τοκετού δεν πληρώνεται.

Τρόπος πληρωμής

Το βοήθημα τοκετού πληρώνεται με ταχυδρομική επιταγή που αποστέλλεται στη διεύθυνση της δικαιούχου. Η επιταγή πρέπει να εξαργυρωθεί το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από την ημερομηνία της έκδοσης της.

Προσφυγές

Σε περίπτωση που η αίτηση για βοήθημα τοκετού απορρίπτεται, η αιτήτρια δικαιούται να προσβάλει την απόφαση των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων με προσφυγή της στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσα σε 15 ημέρες από την ημέρα που της κοινοποιήθηκε η απόφαση.

Αν η αιτήτρια δεν ικανοποιηθεί από την απόφαση του Υπουργού, μπορεί να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο μέσα σε 75 ημέρες από την ημέρα που της κοινοποιήθηκε η απόφαση του Υπουργού.

Επεξήγηση των όρων που χρησιμοποιούνται:

(1) Πληρωμένες ασφαλιστέες αποδοχές:

Είναι οι αποδοχές για τις οποίες πληρώθηκαν εισφορές.

(2) Πιστωμένες ασφαλιστέες αποδοχές:

Κάθε ασφαλισμένος δικαιούται να πιστωθεί με ασφαλιστέες αποδοχές για οποιαδήποτε περίοδο τακτικής φοίτησης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα μετά το 16ο έτος της ηλικίας του, για περιόδους θητείας στην Εθνική Φρουρά και για περιόδους που λαμβάνει επίδομα ασθενείας, ανεργίας, μητρότητας, σωματικής βλάβης ή σύνταξη ανικανότητας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και για την περίοδο που απουσιάζει από την εργασία του/της με γονική άδεια ή με άδεια λόγω ανωτέρας βίας.

(3) Προηγούμενο έτος εισφορών:

Για το πρώτο εξάμηνο κάθε χρόνου είναι το προτελευταίο ημερολογιακό έτος και για το δεύτερο εξάμηνο το τελευταίο ημερολογιακό έτος, π.χ. για το πρώτο εξάμηνο του 2007 προηγούμενο έτος εισφορών είναι το 2005, ενώ για το δεύτερο εξάμηνο του 2007 είναι το 2006.

(4) Προστάτιδα οικογένειας θεωρείται:

Η ανύπανδρη ή χήρα, ή η γυναίκα της οποίας ο σύζυγος είναι μόνιμα ανίκανος για εργασία η είναι αγνοούμενος ή είναι στη φυλακή για ένα τουλάχιστον χρόνο ή την εγκατέλειψε χωρίς να τη συντηρεί.

(5) Εξαρτώμενος της δικαιούχου περιλαμβάνει:

• το σύζυγο της αν είναι μόνιμα ανίκανος για εργασία,

• τα ανήλικα παιδιά της, και

• τον πατέρα ή τη μητέρα της αν συντηρούνται από αυτή.

Larnaca